THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2019

12:00 SA | 12/04/2019

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP ĐHCĐ NĂM 2019

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

12:00 SA | 12/04/2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

12:00 SA | 12/04/2019

SYLL ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

12:00 SA | 12/04/2019

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2019

12:00 SA | 12/04/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

4:24 CH | 02/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018

12:00 SA | 29/03/2019