Bộ Máy Quản Lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Quốc Tuấn

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành

- Ngày sinh: 21/02/1960, tại Hà Nội.

2. Ông Vũ Hồ Việt

- Chức vụ: Bí thư Đảng Uỷ - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ngày sinh: 03/03/1960 tại Phú Thọ

3. Ông Hồ Tường Anh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Ngày sinh: 17/04/1959, tại Hải Phòng.

4. Ông Đào Hồng Thanh

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 04

- Ngày sinh: 08/04/1964, tại Nam Định.

5. Bà Đinh Thị Huyền Trang 

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng

- Ngày sinh: 25/12/1976, tại Hà Nội.

 

BAN KIỂM SOÁT

Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thực - Ủy viên

Bà Hoàng Thị Thanh Hà - Ủy viên

 

BAN LÃNH ĐẠO

1. Ông Lê Quốc Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Điều hành

2. Ông Hồ Tường Anh:  Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Xí nghiệp Bê tông C45

3. Ông Đinh Vạn Chính: Phó Giám đốc Công ty - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2

4. Ông Nguyễn Lê Trung: Phó Giám đốc - Chủ tịch Công Đoàn

5. Ông Vũ Duy Long: Phó Giám đốc - Giám đốc Chi nhánh tại Thành phố HCM

6. Bà Đinh Thị Huyền Trang: Kế toán trưởng

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức