Sơ Đồ Tổ Chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 

     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

    

  BAN KIỂM SOÁT

Đối tác : city land
Đối tác: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: CIE
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức
Đối tác: ASP
Đối tác: Novaland
Đối tác: Agribank
Đối tác: Gfs
TNG